Betekenis opgeschort

betekenis opgeschort

10 en., gelezen in samenhang met art. 2., met art. 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met art. 6 evrm, in zoverre zij de rechter bij wie de zaak na de inwerkingtreding van de wet van gig is gemaakt, ertoe verplicht om, bij een veroordeling van een recidiverende beklaagde tot een straf van verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig. Bepaalt: «Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd. «Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.» die bepaling verbiedt om op de beklaagde een strengere straf toe te passen dan die welke van toepassing was.

Tegen de uitspraak van dit gerecht staat geen hoger beroep open. «Wordt het verzoek afgewezen dan kan geen nieuw verzoek worden ingediend vór een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum der afwijzing, is verstreken. «In geval van overtreding van de artikelen 30, 1, 3o, 35, 36 of 37bis, 2, moet het herstel in het recht tot sturen afhankelijk worden gemaakt van het slagen voor de onderzoeken bedoeld in 3, 3o. De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval. «Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 38, 1, 2o, in geval van een verkeersongeval tonic met enkel lichtgewonden. «Het eerste lid is niet van toepassing op de overtredingen van de tweede graad, zoals bedoeld in artikel 29,.». 38, 6, van de wegverkeerswet, dat het voorwerp van de prejudiciële vragen uitmaakt, is ingevoegd bij art. 9 van de wet van, in werking getreden op Het bepaalt: «Behoudens in geval van artikel 37/1, eerste lid, moet de rechter het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste 3 maanden uitspreken, en het herstel van het recht. «Wanneer de schuldige binnen 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor én van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, twee van deze overtredingen opnieuw begaat, bedraagt het verval. «Wanneer de schuldige binnen 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor én van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, drie of meer van deze overtredingen opnieuw begaat, bedraagt. De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over de verenigbaarheid van die bepaling met artt.

betekenis opgeschort
overtredingen bedoeld in. Indien de rechter tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 419 van het Strafwetboek en wegens een overtreding van de artikelen 29, 1 en 3, 34, 2, 35 of 37bis, 1, van deze gecoördineerde wetten, zal het verval van het recht tot sturen worden uitgesproken. «Het herstel in het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in 3, eerste lid. «Indien hij tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 419 van het Strafwetboek en wegens een overtreding van de artikelen 36 of 37bis, 2, van deze gecoördineerde wetten, zal het verval van het recht tot sturen worden uitgesproken voor een periode van ten minste. «Indien hij tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 420 van het Strafwetboek en wegens een overtreding van de artikelen 36 of 37bis, 2, van deze gecoördineerde wetten, zal het verval van het recht tot sturen worden uitgesproken voor een periode van ten minste. Behoudens in geval van artikel 37/1, eerste lid, of als hij het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor een of meer van de in 3 vermelde examens en onderzoeken, kan de rechter lastens iedere bestuurder houder van een rijbewijs. De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken: 1 een theoretisch examen; 2 een praktisch examen; 3 een geneeskundig onderzoek; 4 een psychologisch onderzoek; 5 specifieke scholingen bepaald. «de onderzoeken bedoeld in deze paragraaf zijn niet van toepassing op de houders van een buitenlands rijbewijs die niet voldoen aan de door de koning bepaalde voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen. De rechter moet het herstel in het recht tot sturen van de vervallenverklaarde uit hoofde van een veroordeling wegens overtreding vermeld in 1, 1o van dit artikel, en die bovendien lijdt aan een lichaamsgebrek of een aandoening zoals bepaald door de koning ter uitvoering van. «Daartoe dient deze laatste een verzoek in bij een aan het openbaar ministerie gericht verzoekschrift voor het gerecht dat het verval heeft uitgesproken.
betekenis opgeschort

Herstelexamens en herstelonderzoeken met oog op het terug


168/2016, onderwerp van de nederland prejudiciële vragen a) Bij vonnissen van 16 en (.) heeft de correctionele rechtbank luik, afdeling Verviers, de volgende prejudiciële vraag gesteld: «Schendt art. 38, 6, van de wet van, zoals ingevoegd bij art. 9 van de wet van «tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer artt. 10 en. Gelezen in samenhang met art. 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 en art. 6 evrm, in zoverre het de rechter bij wie de zaak na de inwerkingtreding van de wet van gig is gemaakt, ertoe verplicht om, bij een veroordeling van een recidiverende beklaagde tot een straf van verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig. 38, 1 tot 5, van de wet «betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op (hierna: «Wegverkeerswet dat deel uitmaakt van afdeling 1 «Verval uitgesproken als straf bepaalt: «. De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken: 1o indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 34, 37, 37bis, 1, 49/1 of 62bis; 2o indien hij veroordeelt wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van.

Betekenis, nederlands woordenboek - woorden


Een Medewerker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele Opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten, waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogrammas, systeemontwerpen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

betekenis opgeschort

Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie en gegevens te beschermen. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- calorieën en (Beroeps)regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in bepaalde gevallen op grond van (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht is tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover vereist geeft Opdrachtgever hierbij toestemming aan en verleent medewerking tot openbaarmaking van deze informatie. Het gaat dan onder meer maar niet uitsluitend - om de navolgende gevallen:. Het melden van bepaalde, in die wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden transacties aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;. Het melden van fraude;.

Het doen van onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps-)regelgeving. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel youtube opleggen aan door hen in te schakelen derden. Geheimhouding en exclusiviteit opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer.

Betekenis - 11 definities - encyclo


De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Gegevens opdrachtgever, opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder de gewenste vorm, de gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden. Op eerste schriftelijke verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden. In geval van elektronische verzending van informatie waaronder begrepen maar niet uitsluitend belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden wordt Opdrachtnemer aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt. Uitvoering opdracht opdrachtnemer voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door (een door) de Opdrachtnemer aan te wijzen derde(n) Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: a) een vooruitbetaling te voldoen - indien. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen. Opdrachtgever verleent volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.

Betekenis - english translation linguee

Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden maaltijden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lever eventuele aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. De overeenkomst tezamen met deze algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerder tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. Aanvang en duur overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Als de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging niet door Opdrachtnemer retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is aangevangen. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

betekenis opgeschort

Ajourné betekenis

Medewerker : Een natuurlijk persoon werkzaam bij of voor Opdrachtnemer, al dan niet voorwaarden op grond van een arbeidsovereenkomst;. Opdracht / overeenkomst : de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om Werkzaamheden te verrichten;. Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;. Opdrachtnemer : Het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 bw worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;. Werkzaamheden : Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging, voor zover deze niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Algemene voorwaarden, algemeine Geschäftsbedingungen, terms and Conditions, artikel. Definities, de hieronder met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:. Beroepsregelgeving : de gedrags- en beroepsregels waaraan de medewerker van Opdrachtnemer is onderworpen;. Bescheiden : Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij groepsles derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde. Kantoor : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flynth adviseurs en accountants. 34058255) of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flynth Audit. 09063021 beide gevestigd te Arnhem;.

Betekenis - english translation - dutch-English dictionary

Grondwettelijk hof, 22 december 2016, rw, 1412 samenvatting, in tegenstelling tot het verval van het recht plus tot sturen (zie het arrest. 88/2016 van, overweging.4.2 is de verplichting om te slagen voor een theoretisch en een praktisch examen en voor een medisch en een psychologisch onderzoek om het herstel in het recht tot sturen te verkrijgen nadat het verval van het recht tot sturen bij vonnis. De maatregel beoogt niet de recidiverende bestuurder te bestraffen, maar de maatschappij tegen onverantwoord verkeersgedrag te beschermen. Hij houdt dus geen beslissing in over de gegrondheid van een strafvervolging in de zin van art. 6 evrm en vormt geen straf in de zin van art. 15, eerste lid, van het ivbpr. Die verdragsbepalingen staan de onmiddellijke toepassing van de maatregel niet in de weg. Tekst arrest, arrest.

Betekenis opgeschort
Rated 4/5 based on 709 reviews
Recensies voor het bericht betekenis opgeschort

 1. Utyjubu hij schrijft:

  More_vert As far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future. All these are positive measures and we should not underestimate their significance. DutchKan de commissievoorzitter ons de betekenis van deze zin nader toelichten?

 2. Zenoxob hij schrijft:

  (m.) Uitspraak:  bətekənɪs Verbuigingen:  betekenissen (meerv.) 1) wat je met iets bedoelt, de inhoud. Expand_more This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness. In onderstaande lijst zijn de 10 meest recent toegevoegde definities weergegeven.

 3. Wahuzyny hij schrijft:

  More_vert For example, 80 of the land mass of my nation, wales, is non-arable. More_vert The european Parliament has clearly gained in stature over the past months. Definition from wiktionary, the free dictionary.

 4. Vodof hij schrijft:

  More_vert Persoonlijk geloof ik dat diplomatieke aanwezigheid van grote betekenis. Hier vindt u een compleet overzicht van alle namen, het is mogelijk dit op te zoeken middels de beginletter door hierboven op de gewenste letter te drukken. DutchHet Europees Parlement heeft de jongste maanden heel wat aan betekenis gewonnen.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: